REISEVILKÅR / GENERELLE BESTEMMELSER:Ved kjøp av hotellpakker/reiser/kampbilletter av Bergen Sportsreiser AS er kunden selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers Reisevilkår / Generelle bestemmelser. Ved bestilling av hotellpakker/reiser/kampbilletter aksepteres bestemmelsene av kunden. I bestemmelsene er Bergen Sportsreiser AS (arrangøren) benevnt med Bergen Sportsreiser, og de(n) reisende er benevnt med kunden.

Bergen Sportsreiser AS er medlem av, og stiller lovpålagt bankgaranti til Reisegarantifondet (RGF). Bergen Sportsreiser AS er medlem av reklamasjonsnemda for pakkereiser.

SAMMENDRAG AV VÅRE REISEVILKÅR:

  • Bestillinger som gjøres på telefon eller e-post er bindende, og kunden plikter seg økonomisk til bestillingen
  • Depositumet utgjør 25 % av totalbeløpet, minimum kr. 1.500,- pr. person. Depositum refunderes ikke ved avbestilling foretatt av kunde, uavhengig av årsak
  • Bergen Sportsreiser tar forbehold om endringer i kamptidspunkt. Alle kamper kan endres, og endring av kamptidspunkt gir ikke grunnlag for avbestilling/refusjon.
  • Fra og med 35 dager før reisens start plikter kunden å betale fullt beløp for reisen. Siste frist for avbestilling uten å plikte å betale fullt beløp for reisen er 36 dager før avreise.
  • Bergen Sportsreiser forbeholder seg retten til å oppgradere og nedgradere hotell og kampbilletter (billettkategorier) Kunden har ikke krav på refusjon ved oppgraderinger. Ved nedgraderinger vil kunden få refundert mellomlegget.
  • Det er ikke lov å videreselge – eller reklamere for salg – av billetter/pakkereiser kjøpt hos Bergen Sportsreiser, uten skriftlig tillatelse av Bergen Sportsreiser.
  • Ved levering av kampbilletter på hoteller hvor Bergen Sportsreiser får signatur fra hotellet for mottatte billetter/konvolutter, er ikke Bergen Sportsreiser ansvarlig for bortkomne billetter/konvolutter. Hotellet er ansvarlig for dette.

1. BESTILLING
Bestilling av hotellpakke fra Bergen Sportsreiser er bekreftet fra Bergen Sportsreiser når kunden har mottatt en bestillingsbekreftelse via e-post. Bestilling av hotellpakker er bindende. Ved bestilling av pakke/reise er kunden ansvarlig for å oppgi korrekte detaljer om bestilt reise og om kundene som er med i reisefølget. Kunden er også ansvarlig for å lese bestillingsbekreftelsen som Bergen Sportsreiser sender ut, samt å godkjenne at all informasjon vedrørende kampdato, antall netter på hotell, antall personer i reisefølge, navn/fødselsdato på hele reisefølget er korrekt. Kunden er også ansvarlig for å kontrollere hvilke ytelser som inngår i bestilt pakke.

2. BETALING
2.1 Kunden plikter å gjøre seg kjent med Bergen Sportsreisers betalingsformer. Kunden plikter å overholde Bergen Sportsreisers frister for betaling. Om betalingsfristene ikke overholdes fra kunden har Bergen Sportsreiser rett til å kansellere bestilt pakkereise.
2.2 Når bestilling gjøres tidligere enn 10 uker før reisens start så betales først et depositum. Resterende beløp forfaller til betaling 5 uker før avreise.
2.3 Når bestilling gjøres senere enn 10 uker før reisens start så betales hele beløpet ved bestilling.
2.4 Depositumets størrelse utgjør 25 % av pakkeprisen pr. person, og minimum NOK 1.500,- kroner. For eksempel: Bestiller du en pakkereise til NOK 4.000,- så utgjør depositumet NOK 1.500,-

3. AVBESTILLINGSBESKYTTELSE / REISEFORSIKRING
Bergen Sportsreiser tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse/forsikring, eller reiseforsikring. Vi anbefaler alle å tegne egen avbestillingsbeskyttelse/forsikring hos eksternt forsikringsselskap. Vi anbefaler også alle på det sterkeste om å ha gyldig reiseforsikring hos eksternt forsikringsselskap før avreise fra Norge. Kunden kan selv tegne avbestillingsforsikring hos ulike forsikringsselskap. Dekning og vilkår går via valgt forsikringsselskap. Om kunden må avbestille reise (uansett årsak) vil Bergen Sportsreiser AS ikke kunne refundere hele, eller deler av reisen.

4. AVBESTILLING AV BESTILT REISE
Loven om pakkereiser gir arrangøren mulighet for å ha avvikende regler når arrangøren kan påvise og være underlagt strengere regler fra sine underleverandører.

Følgende frister og gebyrer gjelder ved avbestilling:
A. Ved avbestilling inntil 35 dager før reisens start kan reisen avbestilles mot at depositum ikke refunderes kunden. Se punkt 2.4 for beregning av depositumets størrelse.
B.  Ved avbestilling senere enn 34 dager før reisens start er hele pakken/reisens totale kostnad ikke refunderbar, og kunden plikter å betale for hele pakken/reisen.

5. ENDRING AV KAMPDATO
Det er kundens ansvar å holde seg oppdatert på korrekte kampdatoer for bestilte kamper. Bergen Sportsreiser AS er ikke ansvarlig for å opplyse kunder om endring av kampdato, og tar forbehold om at kampdatoer på vår hjemmeside ikke er korrekt/oppdatert.
Om kampdato på bestilt kamp blir flyttet, uavhengig av antall dager, er depositum ikke refunderbart. Dette grunnet økonomiske forpliktelser fra Bergen Sportsreiser til deres underleverandører.

Om kampen blir flyttet med minst to dager, eksempelvis fra lørdag til mandag vil kunden tilbys følgende alternativer:

a) Endret opphold for å se samme kamp. Ved høyere hotellpriser vil dette kunne kreves fra kunden.
b) Beholde opphold, og få billetter til en annen kamp, om dette er mulig. Ved høyere priser på kampbillett til ny kamp vil dette kunne kreves fra kunden.
c) Kunden kan avbestille pakken, mot at depositum ikke refunderes*

Merk følgende: depositum er ikke refunderbart (uavhengig av årsak) på våre bestilte pakker/reiser.

Når en person i et reisefølge hvor prisen er basert på overnatting i dobbel/twin/trippelrom avbestiller, har Bergen Sportsreiser rett til å kreve at resterende reisefølge dekker utgifter til annet rom, etter hotellets priser. (F.eks. hvor enkeltromstillegg kreves fra hotellet etter kansellering av en reisende)

*NB: Om kunden har bestilt flyreise sammen med kampbillett og/eller hotellovernatting, vil prisen for flyreisen ikke refunderes – uansett avlysing/utsettelse av bestilt arrangement, eller tidspunkt for avbestilling fra kunde. Ved kjøp av flyreise, i tillegg til kampbillett og/eller hotellovernatting, er dette en tjeneste som leveres fra Bergen Sportsreiser uavhengig av pakke / kampbillett, og prisen på flybilletten er ikke under noen omstendigheter refunderbar, uavhengig av endring av dato for bestilt fotballkamp / arrangement.

6. ENDRING AV NAVN PÅ REISENDE
Følgende frister og gebyrer gjelder ved endringer av navn på reisende:
Kunden kan endre navn på reisende etter følgende vilkår:

Endring frem til 21 dager før hotellpakkens start, vederlagsfritt
Endringer fra 20 til 8 dager før hotellpakkens start mot et gebyr på 300,- pr person.
Endringer fra 7 til 2 dager før hotellpakkens start mot et gebyr på 500,- pr person.

Ved endringer av navn dagen før, eller på samme dag som hotellpakkens start, må kunden kontakte Bergen Sportsreiser.  Endringer må gjøres til Bergen Sportsreiser. Bekreftelse fra Bergen Sportsreiser er påkrevd for at endringen skal være gyldig. (Ved flyreise kommer flyselskapenes gebyr for endring i tillegg)

7. UTSETTELSE / AVLYSING
Om en fotballkamp/arrangement som en del av en bestilt pakke/reise blir avlyst, vil kunden ikke ha krav på refusjon, grunnet at et slikt forhold er utenfor arrangørens kontroll.

8. ARRANGØRENS RETTIGHETER
8.1 Bergen Sportsreiser kan avlyse en bestilt pakke / reise hvis det oppstår Force Majeure i reisens destinasjon. Dette innebærer at det i reisens destinasjon er krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de forannevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når arrangementet skal ta til etter avtalen. Ved avlysning grunnet Force Majeure har kunden ikke krav på refusjon.

8.2 Om en pakkereise har for få deltakere til å gjennomføre reisen vil Bergen Sportsreiser kunne avlyse bestilt pakke/reise. Kunden har da rett på 100 % refusjon.

8.3 Bergen Sportsreiser AS forbeholder seg retten til å avlyse en bestilt pakke / kampbillett ved manglende betaling fra kunden, jf. opplyste betalingsfrister.

8.4 Bergen Sportsreiser forbeholder seg retten til å endre hotell for kunden, i henhold til bestillingsbekreftelse. Ved endring av hotell skal standard (antall stjerner) ikke være dårligere enn kunden har bestilt. Bergen Sportsreiser kan endre hotell frem til dagen før innsjekk på hotellet.

8.5 Bergen Sportsreiser forbeholder seg retten til å kreve ekstra betaling fra kunder der hvor varer/tjenester/pakker er feil priset. Ved bestilling online får kunden en automatisk bekreftelse. Bergen Sportsreiser kan i ettertid kreve kunden for ekstra betaling i de tilfeller hvor varer som kunden har bestilt har vært priset feil.

8.6 Bergen Sportsreiser forbeholder seg retten til å levere billetter i andre kategorier enn kunden har bestilt. Ved levering av billetter i en lavere kategori enn kunden har bestilt vil kunden ha krav på refusjon av mellomlegget av prisen på kjøpte billetter og leverte billetter. Ved levering av billetter i en høyere kategori enn kunden har bestilt har kunden ikke krav på refusjon.

8.7 Bergen Sportsreiser forbeholder seg retten til å justere opp prisen på en solgt reise, ved endringer i offentlige skatter og avgifter, og/eller transportpriser og/eller de aktuelle valutaer. Ved f.eks valutaøkning vil Bergen Sportsreiser ha rett til å kreve en høyere pris for bestilt pakkereise enn avtalt pris. Varselet om prisøkning må være meddelt kunden senest den 20. dagen før avreise for at krav om prisøkning skal være gyldig.

8.8 Bergen Sportsreiser forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger gjort i vårt online bookingsystem, om dette skyldes tekniske problemer i systemet som gjør at produkter som er fullbooket bestilles av kunden, eller at produkter er priset feil.

9. KUNDENS RETT TIL Å AVBESTILLE/HEVE BESTILT PAKKEREISE
Kunden kan avlyse bestilt pakke / reise hvis det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager før arrangementet skal gjennomføres, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller andre begivenheter som må likestilles med de foran nevnte, og det er rimelig grunn til å anta at disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når hotellpakken skal ta til etter avtalen.

Tilsvarende gjelder der begivenheter som nevnt over, inntreffer under arrangementet, og dette innebærer en reell risiko for kunden.  Kunden har ikke rett til å avbestille etter reglene i denne bestemmelsen dersom han inngikk avtalen til tross for at han kjente eller måtte/burde kjenne til disse omstendighetene.

Om kunden vil heve bestilt pakke / reise grunnet vesentlige feil og/eller mangler må kunden innen rimelig tid etter at han har mottatt underretning fra Bergen Sportsreiser om mangler av vesentlig art informere Bergen Sportsreiser om at kunden vil benytte seg av sin rett til heving av bestilt pakke / reise.

Etter at reisen er påbegynt kan kunden heve bestilt pakke / reise helt eller delvis dersom forhold nevnt i punkt 9 er til fare for kundens liv og helse, samt dersom det foreligger vesentlig mislighold fra Bergen Sportsreisers side. Kunden kan da ha rett til prisavslag / erstatning i etterkant av hotellpakken, jf. punkt 12.

10. ARRANGØRENS PLIKTER
Bergen Sportsreiser plikter å gjennomføre bestilt pakke / reise etter det innhold som er avtalt, og som er beskrevet i reisebekreftelsen sendt fra Bergen Sportsreiser til kunden etter bekreftet bestilling  (med forbehold om feil, ref. punkt 8). Om det oppstår avvik fra planlagt gjennomføring av reisen skal Bergen Sportsreiser i rimelig grad sørge for at kunden blir utsatt for minst mulig ulempe.

11. KUNDENS PLIKTER
11.1 Generelt: Ved bestilling av pakke / reise av Bergen Sportsreiser er kunden ansvarlig for å lese og forstå Bergen Sportsreisers reisevilkår og generelle bestemmelser. Ved bestilling godtar kunden Bergen Sportsreisers reisevilkår.

11.2 Kunden er ansvarlig, og plikter, å overholde betalingsforpliktelsene innen korrekt dato. Manglende betaling gir Bergen Sportsreiser rett til å kansellere kjøpt pakke / reise / kampbillett.

11.3 Kontaktperson for reisefølget (som også deltar på reisen) må være minst 18 år ved reisens start.

11.4 Kunden er selv ansvarlig for kjøp/bestilling av evt. minibar varer, og evt. skadeverk på hotell, fly, transportmiddel, stadion o.l. Kunden vil stå økonomisk ansvarlig for overnevnte forhold

11.5 Kunden er ansvarlig for å påse at mottatte kampbilletter er overens med bestilte billetter. Om kunden mener at mottatte billetter fraviker fra bestilte billetter så plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser umiddelbar beskjed. Om en kunde bestiller billetter til en kamp, og får billettene levert dagen/kvelden før kampen spilles, plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser beskjed samme dag/kveld om kunden mener billettene fraviker fra bestilte billetter.

11.6 Ved fellestur: Kunden må respektere de medreisende på turen, og må ikke opptre slik at det er til sjenanse for andre reisende på turen. Dersom den reisende grovt overtrer dette, kan han/hun utelukkes fra resten av reisen og nektes fremtidige reiser med Bergen Sportsreiser, uten å kreve tilbakebetaling fra Bergen Sportsreiser. Ved utelukkelse fra resten av turen etter at turen er startet kan den reisende risikere å ikke motta kampbillett til valgt kamp, uten krav på refusjon fra Bergen Sportsreiser.

11.7 Kunden vil stå økonomisk ansvarlig for forhold nevnt under 11.4 og 11.6. Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis han med viten og vilje, og/eller ved uaktsomhet, påfører Bergen Sportsreiser tap, bl.a. ved å ikke overholde de bestemmelsene som er nevnt i hele punkt 11.

11.8 Kunden plikter å holde seg oppdatert på korrekt kamptidspunkt (dato og tid) for bestilt kamp/arrangement. Bergen Sportsreiser er ikke pliktig til å opplyse kunder om endring av kampdatoer. Bergen Sportsreiser tar forbehold om feil datoer/tidspunkt på sin hjemmeside.

12. ERSTATNING / MANGLER
Er kjøp av en hotellpakke, pakkereise eller kampbillett mangelfull, og dette fører til at kunden lider tap, kan kunden kreve erstatning av Bergen Sportsreiser. Dette gjelder ikke hvis arrangøren godtgjør at mangelen skyldes omstendigheter som følgende: «avlysningen eller den mangelfulle oppfyllelse skyldes hindring som ligger utenfor arrangørens kontroll og som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden og som verken han eller noen han er ansvarlig for, kunne unngå eller avverge følgene av.»

Om feilen eller mangelen skyldes forhold som skyldtes en tredjepart, (for eksempel hotell, flyselskap, transportbyrå etc.) har ikke kunden rett til prisavslag/erstatning fra Bergen Sportsreiser.

Om kunden mener det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag/erstatning, plikter kunden å gi Bergen Sportsreiser beskjed så snart som mulig. Om Bergen Sportsreiser har en kontaktperson på stedet hvor kunden er, kan beskjed gis til Bergen Sportsreisers kontaktperson på stedet, evt. på telefon eller e-post til Bergen Sportsreiser.

13. LEVERING AV KAMPBILLETTER
Levering av kampbilletter bestilt i en pakke/reise skjer etter nærmere beskrivelse fra Bergen Sportsreiser. Når kunden har mottatt billettene er leveransen å regne som utført, og Bergen Sportsreiser har ikke ansvar for billettene etter dette. Om kunden mister eller blir frastjålet billettene er dette kunden sitt ansvar. Vi viser ellers til punkt 11. 5, hvor kunden er ansvarlig for å påse at mottatte kampbilletter er overens med bestilte billetter. Levering av billetter garanteres parvis. Om det bestilles billetter i oddetall må det påregnes at billetter kan leveres enkeltvis. I de tilfeller hvor Bergen Sportsreisers leverandører leverer kampbilletter på kundens hotell, er hotellet ansvarlig for kampbillettene frem til disse leveres til kunden. I de tilfeller hvor Bergen Sportsreiser kan påvise navn på de(n) som mottok billettene i hotellets resepsjon/concierge desk, og som har signert på mottatte billetter/konvolutter, så er hotellet ansvarlig for evt. bortkomne billetter, og i disse tilfeller er Bergen Sportsreiser fritatt ansvar for bortkomne billetter.

14. VIDERESALG AV BILLETTER/PAKKEREISER
Det er strengt forbudt å videreselge billetter/pakker, kjøpt av Bergen Sportsreiser.
Annonsering for salg av billetter/pakker likestilles med å videreselge bestilte billetter/pakker.
Videresalg/annonsering gir Bergen Sportsreiser rett til å kansellere bestilt pakke, og bestilte kampbilletter vil bli gjort ugyldig. Kunden har ikke rett på refusjon ved kansellering av disse årsakene.
Bergen Sportsreisers underleverandører / klubber kan også direkte kansellere bestilt pakke, og bestilte kampbilletter vil bli gjort ugyldig.

15. KJØP AV KUN KAMPBILLETTER
Kjøp av kun kampbilletter (ikke en del av en pakke) er bindende. Det gis ikke refusjon på bestilte kampbilletter, uansett årsak. Etter bestilling av kampbilletter plikter kunden økonomisk for disse.

16. VILKÅR FRA VÅRE UNDERLEVERANDØRER
Bergen Sportsreiser AS er underlagt vilkår og generelle bestemmelser fra våre underleverandører. Dette kan være hotell, flyselskap, klubber og reisebyrå. Kunden plikter å følge disse vilkårene/bestemmelsene. Ved bestilling av dobbeltrom med to enkeltsenger (Twinrom) så kan dette ikke garanteres. Hotellet tilder rom til kunden, og Bergen Sportseiser tar forbehold om at bestilt twinrom kan være et rom med en dobbeltseng. Bestilling av dobbeltrom med to enkeltsenger anses som en forespørsel. Ved kjøp av en pakke som inkluderer flyreise: Tider og reiserute for flygningene kan endres etter bestilling, noe flyselskaper forbeholder seg retten til. Bergen Sportsreiser AS står ikke til ansvar for flyselskapets tidtabellsendringer eller innstilte fly. En tidtabellsendring berettiger ikke til prisavdrag, erstatningsreise, erstatning, eller annen kompensasjon fra Bergen Sportsreiser AS. Ved brudd (fra kunden) på våre underleverandørers vilkår/bestemmelser kan våre underleverandører selv kansellere deler av, eller hele bestilte pakker, eksempelvis grunnet brudd på punkt 14. Kunden har ikke rett på refusjon ved kansellering grunnet disse årsakene.

17. GAVEKORT
Gavekort utstedt av Bergen Sportsreiser kan ikke videreselges eller forsøkes å videreselges, uten skriftlig samtykke fra Bergen Sportsreiser. I de tilfeller hvor gavekort er videresolgt vil disse ikke være gyldig. Gavekort som er mottatt i konkurranser holdt av Bergen Sportsreiser er personlig, og kan kun benyttes av vinneren av gavekortet. Alle gavekort kan kun benyttes på pakkereiser (ikke “kun billett”), kan ikke videreselges eller løses inn i kontanter. Gavekortene må være benyttet innen ett år fra dato på gavekortet, eller til de tidspunkt hvor dette fremkommer av gavekortet.

Bergen Sportsreiser AS